Przestępstwa skarbowe

Jako przestępstwa i wykroczenia skarbowe rozumiemy czyny zabronione, co do których zasady odpowiedzialności zostały określone w Kodeksie karnym skarbowym. Ustawa ta określa odrębne zasady ponoszenia odpowiedzialności karnej za te czyny zabronione, do których jedynie w pewnym zakresie odnosimy przepisy Kodeksu karnego. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe polegają na naruszeniu interesów finansowych Skarbu Państwa, są zazwyczaj związane z nieprawidłowościami dotyczącymi rozliczeń podatkowych, ale też np. uiszczania należności celnych i organizacji gier hazardowych. Odpowiedzialność karna za ich popełnienie dotyczyć może jednak nie tylko podatników, ale także podmioty zajmujące się w imieniu podatników ich sprawami gospodarczymi (np. członkowie zarządu spółki prawa handlowego będącej podatnikiem).

Znajomość prawa karnego skarbowego umożliwia m.in.:

  • uniknięcie odpowiedzialności karnej przy dokonywaniu optymalizacji podatkowej;
  • uniknięcie odpowiedzialności karnej przy nieopłacaniu należności publicznoprawnych z powodu problemów finansowych;
  • wzięcie pod uwagę ryzyk związanych z odpowiedzialnością karnoskarbową przy analizowaniu aspektów podatkowych planowanej transakcji;
  • przyjęcie najlepszej strategii działania w powiązanych z postępowaniem karnoskarbowym postępowaniach podatkowych;
  • uniknięcie sytuacji, gdy organy podatkowe uniemożliwiają przedawnienie należności podatkowych, powołując się na fakt prowadzonego postępowania karnoskarbowego.

Brak wpisów